GlobalShuttle 多项目晶圆

GlobalShuttle MPW (多项目晶圆) 项目为了产品原型制作、设备特征化、IP验证和设计实现提供了极具性价比的方式。项目提供具备价格优势的方式,达成产品原型制作、设备特征化、创新概念验证和设计实现。广泛的技术节点组合帮助实现从成熟的制程到业内领先技术节点的转换。灵活的业务模式能够确保用定制化的客户服务客户动态的且不断更新的产品需求。

GlobalShuttle MPW 日程:

Tech. Node2019 Confirmed Plan2020 Tentative Plan
7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月
12nm  11
SEP
 1421
  11
DEC
 1422
  
MAR
1423
  
JUN
1424
22nm1
JUL
 2229
 2
SEP
 2230
 12
DEC
 2231

JAN
2232
 
MAR
2233
 
MAY
2234
 
28nm8
JUL
 0356
 9
SEP
 035D
7
OCT
 0357
  
JAN
0358
  
APR
0359
  
40nm  2
SEP
 0460
 25
NOV
 0461
  
FEB
0462
  
MAY
0463
 
55nm 12
AUG
 0688
 14
OCT
 0690
 2
DEC
 0691
 
FEB
0692
 
APR
0694
 
JUN
0695
65nm  16
SEP
 0689
     
MAR
0693
   
110/130nm8
JUL
 13A5
 9
SEP
 13A6
 11
NOV
 13A7
 
JAN
13A8
 
MAR
13A9
 
MAY
13B0
 
150nm   21
OCT
 1506
  
JAN
1507
   
MAY
1508
 
180nm 12
AUG
 18F6
 7
OCT
 18FA
 2
DEC
 18F8
  
MAR
18F9
  
JUN
18G0
45RFSOI 19
AUG
4R02
  11
NOV
4R03
   
MAR
4R04
  
JUN
4R05
9WG  4
SEP
9W00
 18
NOV
9W01
  
FEB
9W02
  
MAY
9W03
 
9HP  2
SEP
9H03
 25
NOV
9H04
  
FEB
9H05
  
MAY
9H06
 
8HP 27
AUG
8H00
 28
OCT
8H01
   
FEB
8H02
 
APR
8H03
 
JUN
8H04
8WL        
MAR
8W00
   
8XP      
JAN
8X00
  
APR
8X01
  
7WL   7
OCT
7W00
       
JUN
7W01
 

MPW: 9号晶圆厂 &10号晶圆厂

技术节点2019年
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
GFUS_45RFSOI45nm 12  13       
GFUS_9WG90nm 18 22 17 19    
GFUS_9HP  4         
GFUS_8HP130nm725 29 24      
GFUS_8WL  18     16   
GFUS_8XP 4  6  5  4 
GFUS_7WL180nm15  15  8     
GFUS_8SW            
回到顶部